Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ และนิสิตขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2567
 2.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550
 3.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิต แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ระดับปริญญาโท แบบ 3 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2567
   4.กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดตารางเรียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิต แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ/ต่อเนื่อง)ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ/ต่อเนื่อง)
 • ระดับประกาศนียบัตร(ต่ำกว่าป.ตรี/ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(สูงกว่าป.ตรี) แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ระดับปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ/พิเศษ)
 • ระดับปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2567
   5.รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
 • รายวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา(ปกติ)
 • ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2567
   6.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2567(ด่วนมาก)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร 055968310   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2567
   7.ด่วน!! แจ้งปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Microsoft 365 และ Google Workspace(ด่วน)
  ประกาศโดย   CITCOMS Naresuan University Tel.055961512   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2567
   8.คู่มือการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์(ด่วน)
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2567
   9.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2567
   10.REG @ Line Bot


  รายละเอียดคู่มือการเข้าใช้งาน

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 856
   11.แบบประเมินระบบ REG

  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ (Reg) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
   12.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8324   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
   13.พิมพ์ใบเสร็จ online
  คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

  ***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
  ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)