ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ค. 2564 8:30 น.29 พ.ค. 2564 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 มิ.ย. 2564 8:30 น.1 มิ.ย. 2564 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน29 พ.ย. 2564 8:30 น.29 พ.ย. 2564 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป1 มี.ค. 2564 8:30 น.31 มี.ค. 2564 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )22 พ.ย. 2564 8:30 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน1 เม.ย. 2564 8:30 น.30 เม.ย. 2564 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 5 พ.ย. 2564 8:00 น.19 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 115 พ.ย. 2564 8:00 น.19 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 211 พ.ย. 2564 8:00 น.15 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 38 พ.ย. 2564 8:00 น.11 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 45 พ.ย. 2564 8:00 น.8 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ5 พ.ย. 2564 8:00 น.8 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 17 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:50 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)17 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:50 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)17 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:50 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)17 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:50 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ8 ธ.ค. 2564 8:30 น.11 ก.พ. 2565 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 27 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่27 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 21 ธ.ค. 2564 6:00 น.31 ม.ค. 2565 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 21 ธ.ค. 2564 6:00 น.31 ม.ค. 2565 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)21 ธ.ค. 2564 6:00 น.31 ม.ค. 2565 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 5 พ.ย. 2564 8:00 น.7 ธ.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินผู้สอนโดยนิสิต
 • 22 พ.ย. 2564 8:30 น.10 เม.ย. 2565 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 22 พ.ย. 2564 8:30 น.27 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา28 มี.ค. 2565 8:30 น.3 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค8 ม.ค. 2565 8:30 น.16 ม.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค12 มี.ค. 2565 8:30 น.27 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 17 ธ.ค. 2564 8:30 น.20 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 231 ม.ค. 2565 8:30 น.14 ก.พ. 2565 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I21 ธ.ค. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา14 มี.ค. 2565 8:30 น.14 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา11 ต.ค. 2564 8:30 น.5 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา22 พ.ย. 2564 8:30 น.21 ธ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ21 เม.ย. 2565 8:30 น.21 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ26 เม.ย. 2565 8:30 น.26 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา28 มี.ค. 2565 8:30 น.28 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน22 พ.ย. 2564 8:30 น.22 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน19 พ.ย. 2564 8:30 น.19 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง6 มิ.ย. 2565 8:30 น.6 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P25 มี.ค. 2565 8:30 น.25 มี.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร22 พ.ย. 2564 8:30 น.11 มี.ค. 2565 23:30 น.