ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน1 เม.ย. 2563 8:30 น.30 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 พ.ค. 2563 8:30 น.29 พ.ค. 2563 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน29 มิ.ย. 2563 8:30 น.29 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่13 มิ.ย. 2563 8:30 น.16 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่18 มิ.ย. 2563 8:30 น.20 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก13 มิ.ย. 2563 8:30 น.16 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)2 ก.ค. 2563 8:30 น.2 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน( *ดำเนินการเฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ )22 มิ.ย. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 5 มิ.ย. 2563 8:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 115 มิ.ย. 2563 8:00 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 211 มิ.ย. 2563 8:00 น.15 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 38 มิ.ย. 2563 8:00 น.11 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 45 มิ.ย. 2563 8:00 น.8 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ5 มิ.ย. 2563 8:00 น.8 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ7 ก.ค. 2563 8:30 น.11 ก.ย. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 6 ก.ค. 2563 6:00 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่6 ก.ค. 2563 6:00 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 8 ก.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 8 ก.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)8 ก.ค. 2563 8:30 น.13 ก.ค. 2563 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 6 ก.ค. 2563 8:30 น.6 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินผู้สอนโดยนิสิต
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.25 ต.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา26 ต.ค. 2563 8:30 น.22 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค17 ส.ค. 2563 8:30 น.23 ส.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค10 ต.ค. 2563 8:30 น.25 ต.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 16 ก.ค. 2563 8:30 น.20 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 231 ส.ค. 2563 8:30 น.14 ก.ย. 2563 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I21 ก.ค. 2563 8:30 น.21 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา12 ต.ค. 2563 8:30 น.12 ต.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา15 พ.ค. 2563 8:30 น.5 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา22 มิ.ย. 2563 8:30 น.21 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ13 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ18 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา26 ต.ค. 2563 8:30 น.26 ต.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน22 มิ.ย. 2563 8:30 น.22 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน19 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง28 ธ.ค. 2563 8:30 น.28 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P22 ต.ค. 2563 8:30 น.22 ต.ค. 2563 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)