108534Advanced Cereal Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญพืชขั้นสูง
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50AG 5306AG 5C523W     
  พฤหัสบดี13:00-15:50AG 4101AG4L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ศศิวิมล จิตรากร
ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
สำรองให้:1 : 12302302059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1
2 : 12302302059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2
5-2-3
5-0-5
สอบกลางภาค: 20 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2303.
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2563 เวลา 11:30 - 14:30 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2303.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)