401203Anatomy II
กายวิภาคศาสตร์ 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-11:50MD 332MDC675116W     
  ศุกร์13:00-15:50AN 200ANL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ศศิประภา ขุนชัย
ผศ.ดร.นราวดี ชมภู.
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนสรณ์ ภูเด่นแดน
นางสาวรัชนี ชนะสงค์
ดร.เขมิสา ศรีเสน
ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์
นายสังกัป สุดสวาสดิ์
ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน
ผศ.ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์
สำรองให้:1 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2
2 : 62661162 : นางสาวนัททิกา ยิ้มพระ ชั้นปี 4
3 : 62661445 : นางสาวปาณิศา โปร่งฟ้า ชั้นปี 4
4 : 62662367 : นายสุกนต์ธี วัฒนุญาณ ชั้นปี 3
5 : 62660080 : นางสาวกริชกร โฉมงาม ชั้นปี 3
6 : 62470405 : นายไกรวิชญ์ พลอยโตนด ชั้นปี 4
7 : 62522418 : นางสาวปานฝัน ปานกลิ่น ชั้นปี 4
8 : 61662436 : นางสาวออมทอง เทียนขาว ชั้นปี 5
60-47-13
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)