199302Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 199303
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-11:50Pharma 6203Pharma 6C30921W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช
ผศ.ดร.สุทธาทิพย์ มากมี
สำรองให้:1 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 4
2 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 5
3 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 6
4 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 7
5 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 8
6 : 56211035 : นายอรรณพ บุญยิ่ง ชั้นปี 9
10-0-10
20-4-16
10-4-6
10-0-10
10-0-10
1-1-0
สอบกลางภาค: 10 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 19 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)