107325Field Crop Production
การผลิตพืชไร่
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์08:00-09:50AG 3101AG 3C34340W     
  ศุกร์07:00-09:50แปลงฝึกงาน 1AG 1L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
ดร.ภาวัช วิจารัตน์
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 3
2 : ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ทุกชั้นปี
3 : 62262253 : นางสาวทิพานัน เมรินทร์ ชั้นปี 4
4 : 62264042 : นางสาวภัททิยา เสมอใจ ชั้นปี 4
5 : 62263922 : นายพุฒิพงศ์ งามสม ชั้นปี 4
10-7-3
30-25-5
1-1-0
1-1-0
1-0-1
สอบกลางภาค: 17 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2205.
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2205.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)