108631Nutraceuticals : Functional Component in Food
นูทราซูติคอล : องค์ประกอบเชิงหน้าที่ในอาหาร
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาเอก แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50AG 5306AG 5C110W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร
ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
รองศาสตราจารย์พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
ดร.ณัฐฐา เพ็ญสุภา
ผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ
สำรองให้:1 : 13302978059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แบบ 2.1) ชั้นปี 2
2 : 13302978059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (แบบ 2.1) ชั้นปี 1
1-1-0
1-0-1
สอบกลางภาค: 21 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร AG 1 ห้อง AG 1216.
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2563 เวลา 15:00 - 18:00 อาคาร AG 2 ห้อง AG 2303.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)