205141English Grammar
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-09:50QS 2203QSC36342W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50QS 2101QSC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายวรา ชาญสินธุ์
สำรองให้:1 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2
2 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2
3 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2
4 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2
5 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2
6 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2
7 : 62264479 : นางสาวรัตนาภรณ์ คล้ายสุวรรณ ชั้นปี 4
8 : 62266152 : นายอิทธิ สิงห์สนอง ชั้นปี 1
9 : 62265360 : นางสาวสิริกัญญา สุดบอนิจ ชั้นปี 4
10 : 62261386 : นางสาวชาลิสา จากกิ่งเรืองโรจน์ ชั้นปี 4
11 : 62261447 : นางสาวซารีนา บินมุสตอปา ชั้นปี 4
12 : 62262918 : นางสาวนันท์นภัส กันตะบุตร ชั้นปี 4
13 : 62262451 : นางสาวธัญญารัตน์ ปิงเมือง ชั้นปี 4
14 : 62265230 : นางสาวสมิตานัน แก้วศิริ ชั้นปี 4
15 : 62263939 : นางสาวเพชราภรณ์ พัทยากร ชั้นปี 4
16 : 62265575 : นางสาวสุพรรณษา อาษาพันธ์ ชั้นปี 4
17 : 62263755 : นางสาวพัชรินทร์ พุ่มอยู่ ชั้นปี 4
18 : 62264332 : นายโยธิน อุทัยอ่วม ชั้นปี 4
19 : 62261997 : นางสาวณิชกานต์ เรืองศิริ ชั้นปี 4
20 : 62265063 : นางสาวศิริรักษ์ เมืองเหนือ ชั้นปี 4
21 : 62260907 : นางสาวจุฑาทิพย์ สาทประเสริฐ ชั้นปี 4
22 : 61191462 : นางสาวปภาวรินท์ ขันขวา ชั้นปี 5
23 : 62261324 : นางสาวชัญญานุช ผลธุระ ชั้นปี 4
24 : 62260839 : นางสาวจิรัญชยา นะกะวงค์ ชั้นปี 4
25 : 62265469 : นางสาวภัคธีมา ดวงก้อน ชั้นปี 4
26 : 62261225 : นางสาวชลธิชา โทจำปา ชั้นปี 4
27 : 62261119 : นางสาวชนิดา สุวรรณ์ ชั้นปี 4
28 : 62265001 : นางสาวศิราณี ประคุณคงชัย ชั้นปี 4
29 : 62261157 : นางสาวชมพูนุช เพชร์บุญมี ชั้นปี 4
30 : 62262789 : นางสาวนรีกานต์ หนนท์ ชั้นปี 4
31 : 62261515 : นางสาวฐิตาภรณ์ รัตนะ ชั้นปี 4
32 : 62264509 : นางสาวรุ่งตะวัน ใจชื่น ชั้นปี 4
33 : 62264462 : นางสาวรัตนลักษณ์ ว่องชัยณรงค์ ชั้นปี 4
34 : 62262697 : นางสาวนนทวรรณ บุญมาก ชั้นปี 4
35 : 62260518 : นางสาวขวัญใจ ศรีสถาน ชั้นปี 4
36 : 62265995 : นางสาวอัจฉรียา สิงห์ทองลา ชั้นปี 4
37 : 62265650 : นางสาวสุรัตน์ติกานต์ คำฤทธิ์ ชั้นปี 4
38 : 61260960 : นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ชั้นปี 5
39 : 62263908 : นางสาวพิไลพร ดลสา ชั้นปี 4
40 : 62264455 : นางสาวรัตนภัทร ชมภู ชั้นปี 4
41 : 62266084 : นางสาวอาภาสิริ สุวรรณประเสริฐ ชั้นปี 4
42 : 62262482 : นางสาวธัญรดา พิริยะศักดิ์จินดา ชั้นปี 4
43 : 61260960 : นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ชั้นปี 5
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
0-0-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
สอบกลางภาค: 19 ส.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 2203.
หมายเหตุ: วิชาโท ปี2

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)