552181Ancient Languages in Thai Traditional Scriptures
ภาษาโบราณคัมภีร์แพทย์
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-11:50PH 201PHC33312W     
  พฤหัสบดี09:00-11:50PH 201PHL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ
สำรองให้:1 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2
2 : 63240601 : นางสาวชฎาพร สงหลำ ชั้นปี 3
32-30-2
1-1-0
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)