234234Harmony 2
ทฤษฎีการประสานเสียง 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาดนตรี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:50HU 1103HU 1C604119W     
  ศุกร์15:00-16:50HU 4103HU 4L      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู
สำรองให้:1 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2
2 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2
3 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 3
4 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 3
5 : 61315318 : นายสันติพันธ์ สุทธานุกูล ชั้นปี 5
6 : 62260167 : นายกรภัทร ณะเสน ชั้นปี 4
7 : 62260365 : นางสาวกิ่งกาญจน์ ป้อมวงศ์ ชั้นปี 4
8 : 62260433 : นางสาวกุลชา อินทกูล ชั้นปี 4
9 : 62260587 : นายฆนนาท ยืนยาว ชั้นปี 4
10 : 62260624 : นายจักรพันธ์ แดงรอด ชั้นปี 4
11 : 62260785 : นายจิรพล ทักหลำ ชั้นปี 4
12 : 62261409 : นายชิษณุพงศ์ เพิ่มพล ชั้นปี 4
13 : 62261423 : นางสาวชุตินันท์ มิคะนุช ชั้นปี 4
14 : 62262123 : นายต่อลาภ สุขแซม ชั้นปี 4
15 : 62262154 : นายตุลาการ ชุ่มเย็น ชั้นปี 4
16 : 62262376 : นายธนากร มั่งมี ชั้นปี 4
17 : 62262352 : นายธนภัทร จูเกษม ชั้นปี 4
18 : 62262710 : นายนพเก้า ชาวเพชร ชั้นปี 4
19 : 62262765 : นายนรินทร์ ท้าวธรรมศรี ชั้นปี 4
20 : 62263113 : นางสาวเบญญาภรณ์ ปูนปาน ชั้นปี 4
21 : 62263441 : นายพงศกร วิมาลา ชั้นปี 4
22 : 62263786 : นางสาวพาขวัญ รอดสิน ชั้นปี 4
23 : 62264875 : นายวีรัตน์ วงษ์มณี ชั้นปี 4
24 : 62264882 : นายวุฒิชัย อิ่มกูล ชั้นปี 4
25 : 63350539 : นายสิรวิชญ์ หมายปาน ชั้นปี 3
26 : 62266114 : นางสาวอารีพร ดีจานเหนือ ชั้นปี 4
27 : 61265019 : นายอารักษ์ ขอนทอง ชั้นปี 5
23-11-12
14-8-6
0-0-0
0-0-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
หมายเหตุ: เพิ่มนิสิตตกแผน 22 คน

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)