402212Human Gross Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:50MD 332MDC67616W     
  พุธ09:00-11:50AN 200ANL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.เขมิสา ศรีเสน
ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก
ผศ.ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
นายสังกัป สุดสวาสดิ์
ผศ.ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
ดร.ศศิประภา ขุนชัย
ผศ.ดร.สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนสรณ์ ภูเด่นแดน
ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน
ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร
สำรองให้:1 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2
2 : 62520186 : นางสาวกัญญาณัฐ คำเผือ ชั้นปี 4
3 : 62521053 : นางสาวฐิติญา อาจละสุทธิ์ ชั้นปี 4
4 : 62521411 : นางสาวดลฤดี คู่สาย ชั้นปี 4
5 : 62522371 : นางสาวปัญญาพร ภู่บึงพร้าว ชั้นปี 4
6 : 62522753 : นางสาวพิมพ์ชฎา พงษ์ธนธราธรณ์ ชั้นปี 4
7 : 62524375 : นายสุรชัย จันดา ชั้นปี 4
8 : 62520186 : นางสาวกัญญาณัฐ คำเผือ ชั้นปี 4
9 : 62521053 : นางสาวฐิติญา อาจละสุทธิ์ ชั้นปี 4
10 : 62521411 : นางสาวดลฤดี คู่สาย ชั้นปี 4
11 : 62522371 : นางสาวปัญญาพร ภู่บึงพร้าว ชั้นปี 4
12 : 62522753 : นางสาวพิมพ์ชฎา พงษ์ธนธราธรณ์ ชั้นปี 4
13 : 62524375 : นายสุรชัย จันดา ชั้นปี 4
14 : 62520025 : นางสาวพัชราพร บริจันทร์ ชั้นปี 4
15 : 62524535 : นางสาวอชิรญาน์ ใจยอด ชั้นปี 4
16 : 63523469 : นางสาวรัตนาพร รุ่งเรือง ชั้นปี 3
17 : 63522011 : นายนทีภัทร กาวิละ ชั้นปี 3
52-52-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)