912221Procurement Management
การจัดการการจัดหาจัดซื้อ
สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน, คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50LDSC 206เอกาทศรถC201010W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ
ดร.ภัชนี ปฏิทัศน์
สำรองให้:1 : 11323011063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน-เทียบเท่า ชั้นปี 120-10-10
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)