401205Human Gross Anatomy I
มหกายวิภาคศาสตร์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50MD 332MDC58544W     
  พฤหัสบดี09:00-11:50AN 200ANL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน
ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
สำรองให้:1 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 258-54-4

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด