201211Melody of Thai Music
ทำนองเพลงไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาดนตรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50HU 3202HU 3C330W     
  พุธ09:00-09:50HU 2302-1HU 2C      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: อาจารย์ประชากร ศรีสาคร
สำรองให้:1 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 23-3-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด