180111Pharmacognosy I
เภสัชเวท 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์09:00-11:50Pharma 5103Pharma 5L55505W     
  อังคาร13:00-13:50Pharma 4106Pharma 4C      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทร พิศุทธานันท์
ผศ.ดร.ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง
สำรองให้:1 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1
2 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2
55-45-10
5-5-0

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด