912321Introduction to Operations Management for Logistics
การจัดการด้านการปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับโลจิสติกส์
สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน, คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 255113
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50LDSC 206เอกาทศรถC1091W     
  อังคาร15:00-16:50LDSC 211เอกาทศรถL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์
สำรองให้:1 : 11323011063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน-เทียบเท่า ชั้นปี 210-9-1

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด