รายชื่อนิสิต
รายวิชา108442 : Confectionery and Chocolate Products Technology
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160061 นางสาวกมลวรรณ เรืองโรจน์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
2 62160108 นางสาวกฤติมา ไก่แก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
3 62160191 นางสาวกัญญาณัฐ รอดเสียงล้ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
4 62160214 นางสาวกัญญาพัชร อินต๊ะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)60
5 62160252 นางสาวกาญจนา ลาดเหลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
6 62160344 นายเกียรติศักดิ์ สุขกรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
7 62160375 นายขวัญชัย ศรีเมือง วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
8 62160566 นางสาวจิราภา แป้นพันธ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
9 62160870 นางสาวชุติมา คำฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
10 62160979 นางสาวณัฐกานต์ แก้วมณี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
11 62161211 นางสาวดารณี ปัญญาใจ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
12 62161402 นางสาวธัญวรัตม์ เขื่อนจักร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
13 62161549 นางสาวนทีชา ใจเสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
14 62161778 นางสาวบุญสิตา ภู่เขียว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
15 62161839 นางสาวปนัดดา ชายเรียน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
16 62162065 นายพชร มงคล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
17 62162164 นายพันธ์ศักดิ์ จันทพาช วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
18 62162676 นางสาวรังสินี จุลสำรวล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
19 62162829 นางสาววนัสษนา พัดขำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
20 62163093 นางสาวศมินี มีชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
21 62163161 นางสาวศริตาพร วงศ์ศรีเทพ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
22 62163208 นางสาวศศิธร เจนกาญจนดิลก วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
23 62163307 นางสาวศิริรักษ์ มังกรแก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
24 62163383 นายศุภฤกษ์ ศาลิคุปต วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
25 62163628 นางสาวสุนันทรัฐ เมฆแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 20=พ้นสภาพด้วยเกรด (รอทำประกาศฯ) 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)