รายชื่อนิสิต
รายวิชา402334 : Anatomy in Surgical Pathology
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 64313120 นางสาวปพิชญา พรหมขัติแก้ว วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
2 64315599 นางสาวศศิเขมณัฐ เขษมภัสสร์กร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
3 64347491 นางสาวศิริณภา ผมธรรม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
4 64520221 นางสาวกษิกา กีรติธาดา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
5 64520627 นางสาวจินตภา เชื้อนุ่น วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
6 64520658 นางสาวจิราพัชร นันทะนิจ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
7 64520672 นายจิรายุ ภาพย์วิวัฒน์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
8 64520771 นางสาวชญานิษฐ์ บัวทองจันทร์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
9 64520825 นางสาวชนัญชิดา กระวานธง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
10 64520856 นางสาวชมพู่ ไชยศิลป์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
11 64521396 นางสาวดวงมณี สุริยะยานนท์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
12 64521402 นางสาวดารารัตน์ โคชขึง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
13 64521549 นายธนกรณ์ มาหา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
14 64521556 นายธนกฤต ทองศรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
15 64521624 นางสาวธนภรณ์ คลังเงิน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
16 64521686 นางสาวธนาภรณ์ คมขำ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
17 64521754 นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณประภา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
18 64521815 นางสาวนงนภัส รังวัดสา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
19 64522065 นางสาวนูรเดียนา บินเซ็ง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
20 64522096 นางสาวบัญธิตา ผัดสุขติ๊บ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
21 64522157 นางสาวบุณยานุช กำกอบ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
22 64522188 นางสาวเบญจวรรณ ข่ายเงิน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
23 64522232 นางสาวปภัสรา รื่นรวย วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
24 64522324 นางสาวปวีณา คุณคง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
25 64522348 นายปัณณธร ไชยวิโน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
26 64522355 นางสาวปัทมพร เชตุทอง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
27 64522652 นางสาวพลอยชนก สีหราช วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
28 64522669 นางสาวพลอยไพลิน เดชพิมุข วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
29 64522874 นางสาวฟ้าพราว แก้วหน่อ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
30 64522898 นางสาวภัคจิรา อินตลาดชุม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
31 64523031 นางสาวภาณิศา สุขสวัสดิ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
32 64523192 นายเมฆาวินท์ ยุทธภิญโญ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
33 64523208 นางสาวเยาวพา ฉายเพ็ชร์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
34 64523611 นางสาววันวิสา ผ่านเมือง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
35 64523659 นางสาววิชุดา เพ็ชรเทียม วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
36 64523802 นางสาวศศิประภา อ่อนศรี วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
37 64523826 นางสาวศศิวิมล นวลคำ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
38 64523901 นางสาวศุภกานต์ ทางสกุล วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
39 64523987 นายสกาย คิดลูน จอมพงษ์ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
40 64524014 นางสาวสวรรยา นันต๊ะภาพ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
41 64524090 นางสาวสิริรัตน์ อุตะมา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
42 64524137 นางสาวสุชัญญา สุวรรณโณ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
43 64524151 นางสาวสุชาดา ศิระญากุล วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
44 64524281 นางสาวสุรัสวดี สร้อยนาค วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
45 64524342 นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
46 64524465 นางสาวอภิสรา จันทาพูน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
47 64524502 นางสาวอรณิช คำเหลือง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
48 64524519 นางสาวอรทัย สโมสร วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
49 64524526 นางสาวอรนภา เนื่องไผ่ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
50 64524700 นางสาวอิษฎาอร ยศปัญญา วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
51 64524717 นางสาวอุทัยวรรณ แม้นเจริญ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
52 64524854 นางสาวเขมิกา สะใบ วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
53 64525103 นางสาวธนิดา สืบสายอ่อน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
54 64525660 นางสาวสรัลชนา จันทะเสน วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
55 64525721 นายอภิสิทธิ์ เมฆขุนทด วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
56 64525844 นายจิตโสภณ ใจผ่อง วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)10
 คณะสหเวชศาสตร์
57 64522904 นางสาวภัคจีราวรรณ เสียดกระโทก วท.บ. (กายภาพบำบัด)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)