รายชื่อนิสิต
รายวิชา703314 : Visual Media and Audio Design
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
1 60190282 นายจารุกิตติ์ จำรูญศาสน์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
2 61710175 นางสาวจิตราภรณ์ จันทร์โท ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)40
3 61710366 นางสาวโชษิตา ทิมคล้าย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
4 61710465 นางสาวณัฐติกานต์ คำชาวนา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
5 61710472 นายณัฐนัย ศรีเลิศ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
6 61710557 นายติณณภพ วัฒธัญกรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
7 61710632 นายธนาธิป ยาวิลาศ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
8 61710670 นางสาวธันย์ชนก เฉลยฤทธิ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
9 61710731 นายธีรภาพ ทองปั้น ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
10 61710809 นายนาวิน สันติกุล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
11 61710977 นายพงศ์ปณต อภิศักดิ์มงคล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
12 61711301 นายวงศธร พรมมา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
13 61711479 นายศักดิ์ศรณ์ เกษมีฤทธิ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
14 61711608 นางสาวสุดารัตน์ อุราแก้ว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
15 61711790 นางสาวอักษร มั่นหมาย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
16 62710051 นายกฤต โอภาสญาณกิจ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
17 62710440 นายชาคริต กำแพงเพชร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
18 62710730 นางสาวณิชกมล ลักษณะวิริยะกุล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
19 62710747 นายเดชาพล เปลื้องอภัย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
20 62710815 นางสาวธนธรณ์ โพธิ์โสภา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
21 62710877 นายธรรมรัตน์ จิตมะกล่ำ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
22 62711096 นางสาวนันทวดี น้อยเสม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
23 62711157 นางสาวเนาวเนตร ศรีลอง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
24 62711225 นางสาวบุษบง บุญประคม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
25 62711249 นางสาวประภาศิริ ศุภรัตน์อังกูร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
26 62711461 นางสาวพิมมาดา พูลเขียว ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
27 62711485 นายพีรวัส เกิดสมนึก ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
28 62711706 นางสาวรวิพร พรมยวน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
29 62711737 นางสาวรัชนิฎา กุลวงศ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
30 62711850 นายวิศิษฏ์ สุระมิตร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
31 62712192 นางสาวสุภารัตน์ นิ่มตลุง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
32 62712437 นายเอกรินทร์ แข็งเขตการณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)