รายชื่อนิสิต
รายวิชา703112 : Three Dimensional Computer Graphic
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
1 63263648 นายพีรพล โพธิ์จันทร์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
2 63412879 นางสาวพิมพ์ลภัทร คุณฑี ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
3 63712337 นางสาวกรรณิกา แก้วเหม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)12
4 64710073 นางสาวกฤติกา สนศิริ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
5 64710141 นายกิตติธัช นุนำ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
6 64710158 นายกิตติพงศ์ วังคีรี ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
7 64710189 นางสาวกีรติกาญจน์ ระพิพันธุ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
8 64710240 นางสาวขวัญจิรา ไช่ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
9 64710301 นางสาวจิรประภา ดอนปัญญาไพร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
10 64710363 นางสาวจุฬาลักษณ์ มงคลเสถียร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
11 64710486 นางสาวชัญญานุช คำปัน ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
12 64710509 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐสิทธิ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
13 64710578 นายญาณกร คตสุข ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
14 64710592 นางสาวฐิติชญาน์ ยี่เก็งเอี่ยม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
15 64710608 นายณกมล ประสาทเขตต์การ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
16 64710684 นางสาวณัฏฐวดี แนวณรงค์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
17 64710721 นายณัฐชนน เนียมประเสริฐ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
18 64710752 นายณัฐดนัย อิ่มชม ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
19 64710899 นายต่อศักดิ์ อาบสุวรรณ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
20 64710929 นางสาวทรรศนรรจ์ แก้วสกุล ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
21 64710967 นายแทนทอง พิพิธพันธ์พิพิท ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
22 64711094 นางสาวธัญวรัตน์ คชฤทธิ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
23 64711179 นางสาวนนทกร สิงห์ขวา ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
24 64711315 นางสาวบุญรักษา บุญวัดหงษ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
25 64711384 นายปฏิมากร ศรีบัวรอด ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
26 64711537 นางสาวปุณยาพร ขำกลิ่น ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)50
27 64711544 นายพงศธร ปุ่นน้อย ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)50
28 64711636 นายพัทธพล อ่อนขจร ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)50
29 64712039 นายลัคกี้ชะออน บัวกล้า ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
30 64712060 นายวชิระ ฉัตรวชิระพฤกษ์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
31 64712350 นายสิทธิเดช มาเจริญ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
32 64712602 นายอาชาไนย เชิดสวรรค์ ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)10
33 64712701 นายพีระพล พุ่มพวง ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)50
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)