รายชื่อนิสิต
รายวิชา180111 : Pharmacognosy I
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 63210468 นางสาวธนาพร ดาอินทร์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
2 63210703 นางสาวปภัทสร สะเดา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
3 63211137 นายวรัท เกษตรสินธุ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
4 63211311 นางสาวสิริปรียา ดิษฐ์บ้านไร่ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
5 63211625 นางสาวประภาศิริ ทีอุทิศ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
6 64211150 นางสาวปรางรดา กองสุข ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
7 64211211 นายปัญญ์ กุลวงศ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
8 64211235 นางสาวปัณฑิตา วงศ์แก้ว ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
9 64211266 นางสาวปาณิศา ชัยกิจ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
10 64211280 นางสาวปิยฉัตร เทศสวัสดิ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
11 64211297 นายพงศพัฒน์ ลิ้มเฮงสิน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
12 64211303 นางสาวพณิชา ประสาทเขตท์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
13 64211341 นางสาวพรรพษา โตจิตร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
14 64211372 นางสาวพัทธ์ธีรา พาหุพันธ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
15 64211396 นางสาวพิชญานิน สิงคิพร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
16 64211471 นางสาวแพรวา ศรีเภา ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
17 64211518 นางสาวภัทรพรรณ สนธิพันธ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
18 64211525 นายภัทรพล บดีรัฐ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
19 64211570 นางสาวภูริชญาฐ์ วงศ์วัชรานนท์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)60
20 64211600 นางสาวมณีกานต์ ขุนพรม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
21 64211648 นายมานา ทรงศิลป์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
22 64211655 นางสาวรชตวรรณ มีสมพร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
23 64211662 นายรติบดี การกลจักร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
24 64211693 นายรัฐศาสตร์ สายหล้า ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
25 64211709 นางสาวรัตนพัฒน์ พละทรัพย์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
26 64211723 นางสาวรุจี ศรหิรัญ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
27 64211730 นางสาวลลิตภัทร มาระมิ่ง ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
28 64211778 นางสาววรินทร์ลดา หร่ายเจริญ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
29 64211815 นายวัชรพงศ์ ไทยนิรันประเสริฐ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
30 64211839 นางสาววิชญะดา สิริบุญแก้ววโรดม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
31 64211846 นางสาววิภาดา จันทสอน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
32 64211877 นางสาววิสสุตา เงินเจริญผล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
33 64211884 นายวุฒิพร คุรุรัตน์เภสัช ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
34 64211907 นางสาวศรัณพร เอ่ยไฉน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
35 64211914 นางสาวศรัณย์พร กลิ่นแย้ม ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
36 64211952 นางสาวศศิณิฐฌา อุดโท ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
37 64211983 นางสาวศุภิสรา คล้ายแท้ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
38 64212027 นางสาวสิริยากร ศิริรัตน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
39 64212034 นางสาวสิริยากร มุขเพ็ชร ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
40 64212065 นางสาวสุณัฏฐญา แสงอรุณ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
41 64212089 นางสาวสุธินันท์ษา ชัยชิติพงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
42 64212119 นางสาวสุวภัทร ลาวิน ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
43 64212126 นางสาวสุวิชญา หนูชนะภัย ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
44 64212157 นางสาวอธิภัทรา จูมวงษ์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
45 64212171 นางสาวอรณิชา เมืองรี ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
46 64212195 นางสาวอริสรา สมสุข ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
47 64212201 นางสาวอรุชา ตรีพล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
48 64212218 นางสาวอลีนา บูรณะพล ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
49 64212225 นายอัครพล ดวงรัตน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
50 64212287 นางสาวอารียา ปัญญาธิ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)