รายชื่อนิสิต
รายวิชา107201 : Introduction to Soil Science
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 63160312 นางสาวกิตติพร บุญทองอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
2 63160527 นางสาวจิรนันท์ ตรีมูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
3 63160695 นายเจตริน บุญปัน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
4 63161449 นางสาวทรายขวัญ บุญช่วยสุข วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
5 63161722 นางสาวธาราทิพย์ พรมงาม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
6 63161951 นางสาวนรีกมล บุญมาก วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
7 63162224 นางสาวปรัชนียา เลิศธัญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
8 63162231 นางสาวปรารถนา ภัยวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
9 63162378 นางสาวปิยธิดา จำปาขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
10 63162484 นางสาวพรกนก ประณีกต วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
11 63162521 นางสาวพรทิพา มานักฆ้อง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
12 63162569 นางสาวพรหมพร พรมจันที วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
13 63162620 นางสาวพัชรภร ทาออน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
14 63162637 นางสาวพัชราภา บรรจงรักษ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
15 63162682 นางสาวพิชญ์สินี จันทร์โท วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
16 63162729 นางสาวพิมพ์ประภา มงคลชัย วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
17 63162811 นางสาวไพลิน พัสดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
18 63163146 นายรัชพล หยัดเรียน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
19 63163191 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมขุนทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
20 63163252 นายรุตถิโก มากสาคร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
21 63163504 นางสาววิภาวี บึงกรด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
22 63163559 นางสาววีรดา แย้มยิ้ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
23 63163740 นางสาวศิริรัตน์ ภูพุ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
24 63163788 นายศุภโชค พลสวัสดิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
25 63163818 นางสาวศุภลักษณ์ หวานฉ่ำ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
26 63164051 นางสาวสุธาสินี ดีมูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
27 63164136 นางสาวสุเมธา สุขอินทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
28 63164303 นางสาวอภิชญา รินฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
29 63164471 นางสาวอักษราภัค ปู่แก้ว วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
30 63164488 นางสาวอัฉชริยา ขันเกตุ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
31 63164501 นางสาวอาทิตยา หนูยัง วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
32 63164518 นางสาวอาทิตยา สลีอ่อน วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)