รายชื่อนิสิต
รายวิชา121352 : Feed Microbiology
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 62160412 นายคมสันต์ เอี่ยมโอน วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
2 62160597 นางสาวจีรวรรณ ทะนุก้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
3 62160672 นายเฉลิมพงศ์ กระแสร์ยศ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
4 62160771 นางสาวชลดา เจริญพร วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
5 62161075 นายณัฐวุฒิ พุดสลัด วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
6 62161228 นายตะวัน ศรีนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
7 62161327 นางสาวธนัชชา มีจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
8 62161341 นายธนากร ทาทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
9 62161389 นางสาวธวัลรัตน์ ขำช้าง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
10 62161457 นางสาวธิติมา ทองลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
11 62161624 นางสาวนวพร สู่สุข วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
12 62161921 นางสาวปริณดา โมลารักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
13 62161952 นางสาวปัญญารัตน์ ดีวาเชอร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
14 62162300 นายพีรพล ภูมี วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
15 62162331 นางสาวแพรว พรมพลเมือง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
16 62162362 นางสาวภราดา ฉายบุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
17 62162461 นางสาวภิรัญญา มุ่งฝอยกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
18 62162935 นางสาววราภรณ์ เกิดแก้วงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
19 62162959 นางสาววรารัตน์ พงษ์พานิช วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
20 62162966 นางสาววลาลัย เสือเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
21 62163055 นางสาววิชิตา นุชลา วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
22 62163253 นางสาวศิรดา วราหะ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
23 62163345 นายศุภกร คำอุดม วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
24 62163659 นางสาวสุพัชรินทร์ มะแป้นไพร วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
25 62163727 นางสาวสุภาวดี ล้อมลาย วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
26 62163864 นางสาวอมรรัตน์ บุตะเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
27 62164250 นายเจษฎากร เล็กอรุณ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
28 62164311 นายเพชรสยาม เทพอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)