รายชื่อนิสิต
รายวิชา206372 : Teaching Chinese as a Foreign Language
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61241402 นายนิษฐารัตน์ ปัดถา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 61260960 นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 62260051 นางสาวกนกลักษณ์ หมวดดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
4 62260556 นางสาวเขมิกา คำนาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
5 62260679 นางสาวจารุวรรณ บูรณะชาติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
6 62260891 นางสาวจีรนันท์ แก้วอิ่ม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
7 62261126 นางสาวชนิตา คลายแสง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
8 62261157 นางสาวชมพูนุช เพชร์บุญมี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
9 62261843 นางสาวณัฐพร นัยยุติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 62262178 นางสาวถวัลย์รัตน์ แสงดาว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
11 62262574 นางสาวธันยมนย์ คงคาน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
12 62262611 นางสาวธีรดา สุทธิชัง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 62262697 นางสาวนนทวรรณ บุญมาก ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
14 62262734 นางสาวนภสร เชื้อทอง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
15 62263021 นางสาวบุญสิตาพร สุดชนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
16 62263168 นางสาวประกายดาว ยืนยงคีรีมาศ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
17 62263182 นางสาวประภัสสร ศิริโรจน์วัฒนา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
18 62263526 นางสาวพรประภา ม่วงปราง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
19 62263700 นางสาวพัชรวี พิมพา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
20 62263762 นางสาวพัทธนันท์ พิทักษ์วนิชยกุล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
21 62263793 นางสาวพิชชา แก้วบุรี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
22 62263809 นางสาวพิชชาพร ริมเจริญ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
23 62263908 นางสาวพิไลพร ดลสา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
24 62263915 นางสาวพีรดา ลภนะพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
25 62264004 นางสาวภนิตา กรรณิกากลาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
26 62264035 นางสาวภัคธีมา สมบัติ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
27 62264073 นางสาวภัทรวดี แดงทองดี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
28 62264158 นางสาวภาพร ยอดเยี่ยม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
29 62264295 นางสาวมินตรา จิตติวัฒน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 62264417 นางสาวรักษณาลี ม้าเขียว ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
31 62264462 นางสาวรัตนลักษณ์ ว่องชัยณรงค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 62264608 นางสาววรรณกร เหมือนจินดา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
33 62264646 นางสาววรัญญา โพธิบัลลังค์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
34 62264790 นางสาววิชญาพร วงศ์ตุ้ย ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
35 62264820 นางสาววิภาวดี ทองโตนด ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
36 62264929 นางสาวศลิษา เหลืองสมบูรณ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
37 62264998 นางสาวศิรดา อุดม ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
38 62265476 นางสาวสุดารัตน์ บรรดาศักดิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
39 62265520 นางสาวสุทธิดา เพชรคีรีรัฐ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
40 62265650 นางสาวสุรัตน์ติกานต์ คำฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
41 62265995 นางสาวอัจฉรียา สิงห์ทองลา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
42 62266022 นางสาวอาทิกวี ราบบำเพิง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
43 62266077 นายอานนท์ ไทยวัฒนะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)