รายชื่อนิสิต
รายวิชา234374 : Principle of Marching Band
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 60262880 นายสุกฤษฎิ์ คตเชย ศศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก)10
2 61315318 นายสันติพันธ์ สุทธานุกูล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
3 62260587 นายฆนนาท ยืนยาว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
4 62261409 นายชิษณุพงศ์ เพิ่มพล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
5 62261805 นายณัฐนนท์ น้อยเหนื่อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
6 62262352 นายธนภัทร จูเกษม ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
7 62262963 นายนิติพล เย็นฉ่ำ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
8 62263441 นายพงศกร วิมาลา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
9 62263786 นางสาวพาขวัญ รอดสิน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
10 62264875 นายวีรัตน์ วงษ์มณี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
11 62265179 นางสาวศุภรดา จันทรา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
12 62265407 นายสืบพงษ์ หาแก้ว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
13 62266114 นางสาวอารีพร ดีจานเหนือ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)