รายชื่อนิสิต
รายวิชา205313 : Public Speaking and Presentation
กลุ่ม2
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61160956 นายธีรภัทร์ จินาสา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
2 61265040 นางสาวณัฐกฤตาพร นาระกันทา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
3 62190143 นายกิตติธัช ปันหล้า ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
4 62190983 นายนนทพัทธ์ ยารังษี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
5 62192390 นายวีรพงษ์ คล้ายแสง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
6 62260778 นางสาวจิรประภา หน่อท้าว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
7 62261034 นายชญานนท์ วงศ์คำ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
8 62261089 นางสาวชนิกานต์ ตุนโนกะบุตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
9 62261263 นางสาวชลาลัย สารวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
10 62261270 นางสาวชวกรณ์ ทองดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
11 62261294 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
12 62261379 นางสาวชาลินี ปัญโญ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
13 62261393 นายชินกฤต หาญยุทธ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
14 62261485 นางสาวญาตาวี สมดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
15 62261782 นางสาวณัฐธิดา เอี้ยงปาน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
16 62262567 นางสาวธันยพร ฤทธิเกรียง ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
17 62263694 นางสาวพัชรพร บุญช่วย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
18 62263854 นางสาวพิมพ์ลภัส น้อยเขียว ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
19 62264219 นางสาวมนัญชญา บุญเหลื่อม ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
20 62264721 นางสาววสุมารัตน์ โกเศศสุขชูโชค ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
21 62264752 นางสาววาทินี พงศ์อุดมทรัพย์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
22 62264981 นางสาวศศิวิมล อยู่ดี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
23 62265858 นางสาวอนุสรา แสงอินทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)