รายชื่อนิสิต
รายวิชา776261 : ASEAN Languages, Culture and Folklore
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์
1 61263183 นายภคิน สุรมาตย์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
2 61263251 นางสาวภาภัส สิขรสำอาง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
3 63163290 นางสาวลวัณรัตน์ บุญจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
4 63260036 นางสาวกชกร สาจักร ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
5 63260043 นางสาวกชกร เปี่ยมสัมฤทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
6 63260111 นางสาวกนกวรรณ สอนนิล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
7 63260135 นางสาวกมลชนก แข็งธัญกรณ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
8 63260142 นางสาวกมลวรรณ แขกใจเย็น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
9 63260203 นางสาวกฤติกา สิงห์ลอ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
10 63260210 นางสาวกฤติพร นาคสุข ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
11 63260258 นายกฤษาณลักษณ์ กาบาง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
12 63260289 นางสาวกัญญาณัฐ ภัยสี ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
13 63260296 นางสาวกัญญาณัฐ อนุสนธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
14 63260333 นางสาวกัณฐรัตน์ ระลอกแก้ว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
15 63260586 นายเกษมสันต์ เจริญยิ่ง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
16 63260609 นางสาวเกษราภรณ์ แสงทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
17 63260616 นายเกียรติศักดิ์ นุ่มน้อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
18 63260630 นางสาวข้าวขวัญ กมุทชาติ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
19 63260647 นายคณิศร รุ่งสว่าง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
20 63260685 นางสาวคีตาญชลี สายทอง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
21 63260692 นางสาวคุณัญญา ประภัสสร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
22 63260708 นางสาวคุณัญญา อิ่นคำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
23 63260753 นางสาวจอมขวัญ อินหาดกรวด ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
24 63260791 นางสาวจารุพร ยอดสิงห์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
25 63260814 นางสาวจิดาภา อุตตะมะธนานนท์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
26 63260890 นางสาวจิราพร กุลสี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
27 63260920 นายจิรายุทธ รัศมี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
28 63260937 นายจิรายุส เวียงทอง ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
29 63260944 นางสาวจิราวรรณ ปานนิล ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
30 63260951 นางสาวจีน่า ฉิมทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
31 63260975 นางสาวจุฑามาศ ศรีสังข์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
32 63261064 นางสาวชญานิษฐ์ แก้วมารัตน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
33 63261071 นางสาวชญาพัฒน์ มุ้งกุลณา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
34 63261125 นางสาวชนากานต์ พรมคำ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
35 63261187 นางสาวชลธิชา ผินนอก ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
36 63261309 นางสาวญาดา ทับโต ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
37 63261330 นางสาวฐิตาภา ใจห่อ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
38 63261378 นายฐิติวุฒิ รักธรรม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
39 63261385 นางสาวฐิรญา อุดมวงษ์ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
40 63261392 นางสาวณพิธิพร รัตน์ไทรแก้ว ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
41 63261507 นางสาวณัฐชา ปัญญาภู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
42 63261514 นางสาวณัฐชาดา ลอยดี ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
43 63261569 นางสาวณัฐณิชา เกิดคล้าย ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
44 63261583 นางสาวณัฐธิดา ลิ่มทองน้อย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
45 63261682 นายณัฐวุฒิ ถาแก้ว ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
46 63261699 นายณัฐวุฒิ วงรอด ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
47 63261729 นางสาวณิชาภัทร สีดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
48 63261743 นางสาวณีณญารัตน์ รัตนกมลวรรณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
49 63261835 นางสาวตรีรัตน์ พุทธิศาวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
50 63261866 นายทัตเทพ ฉัตราภรณ์พิพัฒน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
51 63261880 นางสาวทิพย์กัลยา สุขสังข์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
52 63261903 นางสาวทิพย์วรรณ แก้วเกษม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
53 63261941 นางสาวแทนหทัย วงศ์วิเชียร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
54 63262016 นางสาวธนพร เจริญวิถี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
55 63262023 นายธนภัทร พันธุวงษ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
56 63262061 นายธนากร จันทร์พงษ์ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
57 63262078 นางสาวธนารีย์ ดวงทิพย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
58 63262122 นางสาวธัญชนก โตติยะ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
59 63262252 นางสาวธิดารัตน ตั้งพิทักษ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
60 63262351 นายนภัส แสงมณี ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
61 63262399 นางสาวนรินทิพย์ จุ่นทอง ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
62 63262412 นางสาวนริศรา สำเนียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
63 63262450 นางสาวนัฐฑริกา ศรีบุญมาก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
64 63262467 นางสาวนัทชา ลาโพธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
65 63262474 นางสาวนัทธ์ชนันท์ อินวิเชียร ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
66 63262498 นางสาวนันทกานต์ บุญเพ็ง ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
67 63262535 นางสาวนันทิกา ทองก้านบัว ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
68 63262566 นางสาวนันทิพาภรณ์ ปัญญาวิเศษกาล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
69 63262597 นายนาวิน เพ็งกระจ่าง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
70 63262610 นางสาวนิชาภา บุญทิพย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
71 63262764 นางสาวบุณยาพร ศักดิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
72 63262825 นางสาวปภาวดี โจทย์จันทร์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
73 63262856 นายปริญญา สีรอด ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
74 63262870 นางสาวปริณี ปั้นแตง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
75 63262900 นางสาวปลายฟ้า โคตรประทุม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
76 63262931 นางสาวปัณฑิตา ศรีสวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
77 63262986 นางสาวปาณิสา เเก้วไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
78 63263013 นางสาวปาริฉัตร เฉลาประโคน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
79 63263020 นางสาวปาริชาติ ช่างทอง ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
80 63263105 นายพชร ลิ้มบุญดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
81 63263129 นางสาวพนิดา วงศ์กาฬสินธุ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
82 63263136 นางสาวพนิตตา สีทอง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
83 63263143 นายพบธรรม ดิษสิน ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
84 63263167 นางสาวพรชนก จันทรา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
85 63263235 นางสาวพรนิภา นินคำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
86 63263259 นายพรภพ เขียวขำ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
87 63263310 นางสาวพรรณษา หมื่นพระโกฎดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
88 63263327 นางสาวพรสวรรค์ กุสุมาลย์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
89 63263334 นางสาวพรอุมา เงินสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
90 63263365 นางสาวพลอยวรรณ ใยสำลี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
91 63263396 นางสาวพัชรภรณ์ อินทสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
92 63263426 นางสาวพัชรี มหาวงค์วรรณ์ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
93 63263440 นายพัฒนกร โนรี ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
94 63263501 นางสาวพิชญธิดา เย็นใจ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
95 63263549 นางสาวพิมชิตรา เหล่าวงษา ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
96 63263556 นางสาวพิมญาดา เกตุฉวี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
97 63263679 นายพีรวิชญ์ ไวยวิรี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
98 63263686 นายพุฒิเมธ เอี่ยมน้อย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
99 63263709 นายเพรียวพันธุ์ ไพราม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
100 63263723 นายไพฑูรย์ จันทร์พรหม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
101 63263730 นางสาวไพลิน ตาชุ่ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
102 63263754 นางสาวภัทรดา ยินดี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
103 63263853 นางสาวภัทราภรณ์ คุ้มเณร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
104 63263860 นางสาวภัศรา จันทร์น้ำท่วม ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
105 63263945 นางสาวมนัสวรรณ โพธิ์ศรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
106 63263976 นางสาวมุทิตา ระงับเหตุ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
107 63263983 นางสาวเมฌญา จันอินตา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
108 63264010 นายยุทธนา บุญลึก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
109 63264041 นางสาวโยซ่า หมวกชา ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
110 63264072 นางสาวกมลชนก โนนลือชา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
111 63264126 นางสาวรัฐธิญาภรณ์ ดารุณรัมย์ ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
112 63264140 นายรัฐศาสตร์ วงค์สายสม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
113 63264232 นางสาวรุจาภา ทวีผล ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
114 63264249 นางสาวรุจิรดา อ่องสว่าง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
115 63264270 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์เขียน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
116 63264287 นางสาวละอองทิพย์ มั่นคง ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
117 63264300 นางสาวลักษณพร สายแก้ว ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
118 63264317 นางสาวลักษมณ รัตถา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
119 63264348 นายวชิรวิทย์ บัวทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
120 63264454 นายวัชรวี เชื้อชูชาติ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
121 63264461 นางสาววันทนีย์ ศรีสุข ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
122 63264508 นางสาววาสิตา เจะโซะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
123 63264515 นางสาววาสินี เจะโซะ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
124 63264546 นางสาววิชญานันต์ ภาวนา ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
125 63264591 นายวิรุฬห์ แก่นทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
126 63264713 นายศวัสกร เห็มทอง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
127 63264782 นางสาวศิริรัตน์ อุตะมะ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
128 63264829 นางสาวศุทฌาธินี เจียมทอง ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
129 63264850 นายศุภวิชญ์ สุรินทร์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
130 63264881 นายสถาพร จุลพันธ์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
131 63264959 นายสิทธา สีหะอำไพ ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
132 63264997 นางสาวสิริกาญจน์ วรพันธ์ตระกูล ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
133 63265031 นายสิริรพีภัทร์ ไทยสุวรรณ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
134 63265086 นางสาวสุกานดา ชูสุข ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
135 63265109 นางสาวสุชาดา โชติชุม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
136 63265116 นางสาวสุดาพร อินยิ้ม ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
137 63265192 นางสาวสุธิมา บางวิรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
138 63265253 นางสาวสุพรรณสา ถ้วยทอง ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
139 63265291 นางสาวสุพัตรา โคม่วง ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
140 63265307 นางสาวสุพิชญา วิชญโฆษิต ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
141 63265406 นางสาวสุภาวดี อุทัยทา ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
142 63265499 นางสาวสุวีรยา เทียนพันธ์ ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
143 63265581 นางสาวอนัญลักษณ์ ศรีคำขลิบ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
144 63265598 นางสาวอนุธิดา กาเผือก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
145 63265604 นางสาวอนุศรา เทพกัน ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
146 63265611 นางสาวอภัสชา พระพิจิตร ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
147 63265666 นางสาวอรวรรณ อัมพะวัน ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
148 63265673 นายอรัญชยปารุส ลิขิตสิทธิคู ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
149 63265703 นางสาวอริสา ประทุมจิตร์ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
150 63265796 นางสาวอาทิตยา พร้าเพรียง ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
151 63265802 นางสาวอารยา เสาแก้ว ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
152 63265819 นางสาวอาริสา อินตา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
153 63265857 นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
154 63265864 นายเอกราช บุญมา ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
155 63265871 นางสาวณัฐนภา ครุฑนาค ศศ.บ. (ภาษาไทย)10
156 63265925 นางสาวธัญยพร เสนาใจ ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)10
157 63265956 นายปุริศ โพธิ์เงิน ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
158 63265994 นางสาวมาธวี เพ็ชรเอี่ยม ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)10
159 63266045 นายสุทธิภัทร ทรงกลด ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)10
160 63266052 นางสาวอัจฉราพร ปัญญา ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)10
161 63473269 นางสาววรรณิดา แก่นจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาจีน)10
162 63473702 นางสาวสิรินทรา ประทุมเหง่า ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)10
163 64260097 นางสาวกมุทมาศ จันทะราช ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
164 64260493 นางสาวเกษวดี เรืองสวัสดิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
165 64260868 นางสาวชญานิน จันทร์พัฒนสิทธิ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
166 64261247 นางสาวณัฐกฤตา นาดี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
167 64261322 นางสาวณัฐวดี สุรรัตน์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
168 64262497 นางสาวปาณิสรา อุมะวรรณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
169 64263562 นายเมธาสิทธิ์ เสือเอี่ยม ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
170 64263678 นางสาวรัตนพร บุญสุวรรณ์ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
171 64264491 นางสาวสิริยากรณ์ แสนบุญเรือง ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
172 64264583 นางสาวสุจิตรา นพคุณ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
173 64265016 นางสาวอรนุช ชัยมงคล ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติ 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)