รายชื่อนิสิต
รายวิชา401205 : Human Gross Anatomy I
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะทันตแพทยศาสตร์
1 63610015 นางสาวกรวรรณ น้อยโต ท.บ.10
2 63610022 นางสาวกรวรรณ สุรินทรัพย์ ท.บ.10
3 63610039 นางสาวกานต์สิรา ไชยัญโต ท.บ.10
4 63610046 นางสาวคุลิกา ตติยโชคสกุล ท.บ.10
5 63610053 นายจารุปวีณ์ สาธร ท.บ.10
6 63610060 นางสาวจิดาภา กนกรัตนนุกูล ท.บ.10
7 63610084 นางสาวชมพูนิกข์ ภักดี ท.บ.12
8 63610107 นางสาวชลธิชา เรืองหิรัญ ท.บ.10
9 63610091 นางสาวชลธิชา ชัยชัชเวชช์ ท.บ.10
10 63610114 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสวรรค์ ท.บ.10
11 63610121 นายชุติภาส วังแก้ว ท.บ.10
12 63610138 นางสาวญาณิศา ใสยอด ท.บ.10
13 63610145 นางสาวณญาดา จันคะณะสุข ท.บ.10
14 63610169 นางสาวณัฐชยา ตันติวิญญูพงศ์ ท.บ.10
15 63610176 นางสาวณัฐนิช จึงเจริญพานิชย์ ท.บ.10
16 63610183 นางสาวณัฐวรา เศรษฐีชัยชนะ ท.บ.10
17 63610190 นางสาวณัตินี อ่อนศรี ท.บ.10
18 63610206 นางสาวธรรมาดา คำกัมพล ท.บ.10
19 63610213 นายธราธร มุ่งหมาย ท.บ.10
20 63610220 นางสาวธัญญ์พิศุทธิ์ พลสะทอน ท.บ.10
21 63610237 นางสาวธัญญรัตน์ ศรีมณีรัตน์ ท.บ.10
22 63610244 นางสาวธันยพร ตาลสุก ท.บ.10
23 63610251 นางสาวนภัสสร สุริยวงค์ ท.บ.10
24 63610268 นางสาวเนื้อทอง โฉมงาม ท.บ.10
25 63610282 นายปกรณ์ สังวาลเดช ท.บ.10
26 63610299 นายปฏิพัทธ์ เขียวเนียม ท.บ.10
27 63610305 นายปนพัธ แท่นแก้ว ท.บ.10
28 63610312 นางสาวปลายฝน สุวรรณศิลป์ ท.บ.10
29 63610329 นางสาวปวีณ์ธิดา เอกพัชรพงศ์ ท.บ.10
30 63610343 นางสาวปานใจ บุญญประภา ท.บ.10
31 63610350 นางสาวปิยะฉัตร อาสนะ ท.บ.10
32 63610367 นายปุณพจน์ นิธิชล ท.บ.10
33 63610381 นางสาวพชรมน อลงกรณ์โชติกุล ท.บ.10
34 63610398 นายพสธร ถาวรรุ่งกิจ ท.บ.10
35 63610404 นางสาวพิมฝัน รัตนเวียงพรหม ท.บ.10
36 63610411 นางสาวพิมพ์ชนก หล่อวัฒนพงษา ท.บ.10
37 63610428 นางสาวพิมพ์นารา วรยศโกวิท ท.บ.10
38 63610435 นายพีรวัส หลิมวงศ์ ท.บ.10
39 63610442 นางสาวภัสมน อิทธิธนากร ท.บ.10
40 63610459 นายรณัสถ์ชัย น้อยทอง ท.บ.10
41 63610466 นางสาวรัตนาภรณ์ ขวัญทอง ท.บ.10
42 63610473 นางสาววรลักษณ์ คงแนวดี ท.บ.10
43 63610480 นางสาววริษา สุวรรณสุนทร ท.บ.10
44 63610497 นางสาววัชรีญา ปัญญาสมบัติ ท.บ.10
45 63610503 นายศรเทพ เรืองอนุสรณ์ ท.บ.10
46 63610510 นายศิวณัฐ ชั่งสิริพร ท.บ.10
47 63610527 นางสาวสลิล โพธิรักษ์ ท.บ.10
48 63610534 นายสิทธิโชค เจริญสุข ท.บ.10
49 63610541 นางสาวสิริกร แสงศิริ ท.บ.10
50 63610558 นางสาวสุธาสินี เลาวาณิชกุล ท.บ.10
51 63610565 นางสาวสุภาสินี ภูมิโคกรักษ์ ท.บ.10
52 63610572 นายสุรกฤษฏิ์ เสือยันต์ ท.บ.10
53 63610589 นางสาวอรวรรณ พรมจาด ท.บ.10
54 63610596 นางสาวอิษยา นาคประสิทธิ์ ท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
 • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ
 • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
 • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
 • 80=เสียชีวิต
 • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา
 •         
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)