รายชื่อนิสิต
รายวิชา912222 : Warehouse Design and Management
กลุ่ม1
วิทยาเขตพิษณุโลก
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิตสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
1 64380016 นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลชัยนาท วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
2 64380023 นางสาวชฎาพร ไกรพูน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
3 64380030 นางสาวณัฐธิดา วงศาฟู วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
4 64380047 นางสาวธันยนันท์ จาติเตชสิทธิ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
5 64380054 นายปฏิพัทธ์ ม่วงรักษา วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
6 64380061 นายพชร เดชาสิริบูรณ์ วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
7 64380092 นายสิรภพ ใจสอาด วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
8 64380108 นางสาวสุธัญญา หลำพึ่ง วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
9 64380115 นางสาวสุพัตรา ประดิษนุช วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
10 64380122 นางสาวอธิศนันท์ สุขประสาน วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก 13=ถูกสั่งพัก 21=พ้นสภาพ (ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน) 22=พ้นสภาพ (ไม่มาลงทะเบียนเรียน)
  • 40=สำเร็จการศึกษา 41=สิ้นสุด[ผู้เข้าร่วมศึกษา] 42=ผ่าน[ปรับพื้นภาษาไทย]
  • 50=พ้นสภาพ-ผลการเรียน 51=พ้นสภาพ-รายงานตัวแต่ไม่ชำระเงิน 52=พ้นสภาพ-หมดระยะเวลาศึกษา 53=พ้นสภาพ--ขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษา 54=พ้นสภาพ--ขาดลงทะเบียนเกิน 2 ปี 55=พ้นสภาพ--ลาพักติดต่อกัน 2 ภาคเรียนปีการศึกษาแรก โดยไม่มี นก. 56=พ้นสภาพ-ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ 57=เพิกถอนปริญญา
  • 60=ลาออก 61=ตัดโอน 62=ย้ายสาขา 63=โอนย้ายข้ามสถาบัน
  • 70=ไล่ออก(กระทำความผิดร้ายแรง) 71=ถูกถอนชื่อ
  • 80=เสียชีวิต
  • 90=ไม่มารายงานตัว 91=รายงานตัวการเป็นนิสิต 92=ประกาศสำรองการเป็นนิสิต 93=ขาดสอบสัมภาษณ์ 94=ประกาศผ่านข้อเขียน 95=สละสิทธิ์ 96=ยกเลิกกลับเข้าศึกษาใหม่ 98=ตัดจำแนกออก (ม.พะเยา) 99=ตัดจำแนกออก / ยอดยกมา